Въведение

Когато говорим за Мухаммед (ﷺ)- пратеника на Аллах изпратен към всички хора- ние говорим за най-великата личност в древната и съвременната история. Това твърдение, не е само празни думи. Затова всеки човек, който прочете неговата история и се запознае с морала и качествата му, които са далеч от религиозен фанатизъм и лични виждания, ще потвърди истинността на това наше твърдение. Нещо повече дори, то се потвърждава от немюсюлманите

Учителя Хасен Али казва в книгата си „Светлината на Исляма“, че един негов приятел от брамините му казал: „Аз мисля, че Пратеника на Исляма е най-великия и най-съвършения човек.“
Учителя му казал: „С какво нещо се отличава този Пратеник при теб, та е най-съвършения от всички хора на света?“

Част от морала, качествата и достойнствата на Пратеника

Джундеб ибн Суфйян е казал: „Един от пръстите на Пратеника (s) беше ранен и потече от него кръв, а той каза: „Нима ти не си само един пръст, който кърви заради това, с което се е сблъскал по пътя на Аллах?“ (Бухари и Муслим)

Прочетете повече +

Част от аргументите съдържащи се в небесните писания и на Пратеника

Всевишния Аллах казва:„Мухаммед не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.“ (Ел-Ехзаб: 40)

Прочетете повече +

Част от морала на Пратеника

/А нима той (s) не е онзи, който казва: „Подслонете онзи, който търси убежище при вас в името на Аллах, дайте на онзи, който иска от вас в името на Аллах и откликнете на призива на онзи, който ви зове. И когато някой извърши добро дело спрямо вас, отплатете му се. А ако няма с какво да му се отплатите, молете Аллах за неговото добро, за да сте сигурни, че сте се отплатили.“ (Ебу Давуд)

Прочетете повече +

Това е най-превъзходното потекло, което може да съществува на този свят, затова дори враговете на Мухаммед свидетелстват за превъзходството му. Най-прекрасен пример затова е главатаря на враговете на Мухаммед (s) Ебу Суфиян. Той потвърждава това пред владетеля на римляните Ираклий.

Пратеника на Аллах Той продължи да призовава към Исляма племената в Мекка и хората идващи на хадж. По този начин повярваха в него няколко човека от жителите на град Медина. Те му дадоха обет да го подкрепят и предпазят от злонамерените хора, ако той отиде при тях в Медина. Така той изпрати с тях към Медина Мус‘аб ибн Умейр, за да ги научи на ученията в Исляма. След дългото преследване и многото трудности, които претърпя Пратеника (s) и неговите сподвижници в Мекка, Аллах им позволи да се преселят към град Медина. Когато пристигнаха, те бяха посрещнати от мединците по един прекрасен начин.