Do czego zobowiązuje nas oświadczenie, że Muhammad (s) jest wysłannikiem Boga?

 • Wiara w posłannictwo Muhammada (s) skierowane nie do konkretnego narodu i czasu, w którym zostało objawione, ale do całej ludzkości.
  Jest to, zatem posłannictwo uniwersalne nieograniczone ani miejscem ani czasem, aż do nadejścia końca świata.Błogosławiony niech będzie. Ten, który zesłał rozróżnienie Swemu słudze, aby był ostrzegającym dla światów!. (Kur’an 25;1)

  W innym wersecie czytamy: Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. (Kur’an 34;28)

  Posłannictwo Muhammada (s) różni się od posłannictwa innych proroków, gdyż ich misja prorocza skierowana była do narodów w czasach, w których oni żyli. Jezus () powiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela." (Mateusz, 15;24)

 • Wiara w to, że prorok Muhammad (s) był nieomylny, gdy przekazywał religię od Allaha :On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane. (Kur’an 53;3-4)

  Jeśli chodzi o pozostałe sprawy dotyczące osoby Proroka (s) to jest on tylko człowiekiem a więc opinie, które wydawał były wynikiem jego osobistych przemyśleń. Prorok (s) powiedział:“Przychodzicie do mnie ze skargą i może, ktoś z was przedstawi silniejszy argument od drugiego a ja osądzam na podstawie tego, co usłyszę od rozmówcy. Niechaj pamięta ten, komu zasądziłem, do czego nie ma prawa, że jakby sięgał po kawałek ognia.” ( Buchari i Muslim )

 • Wiara w to, że posłannictwo Muhammada (s) jest miłosierdziem dla wszystkich ludzi. Bóg mówi: My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!. (Kur’an 21;107)

  Prorok Muhammad (s) jest miłosierdziem w całym tego słowa znaczeniu, ponieważ wyprowadził ludzi z czczenia stworzeń ku czczeniu Boga ludzkości, z niesprawiedliwości innych religii do sprawiedliwości islamu, z ciasnoty życia doczesnego ku nieograniczoności życia ostatecznego.

 • Wiara w to, że Muhammad (s) jest ostatnim prorokiem, pieczęcią proroków i najlepszym z nich wszystkich i że po nim wygasło proroctwo.Bóg mówi: Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. (Kur’an 33;40)

  Prorok (s) powiedział:“Zostałem wyróżniony spośród wszystkich proroków z powodu sześciu spraw:...., łupy są mi dozwolone, ziemia jest dla mnie meczetem i czystością, jestem wysłany do wszystkich ludzi i po mnie wygasło proroctwo.” (Muslim i Tirmizi)

 • Silne przekonanie, że islam został udoskonalony i jest kompletny, co oznacza, iż nie ma miejsca na dodanie do religii lub zmniejszenie z niej czegokolwiek. Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. (Kur’an 5;3)

  To, co da się zauważyć z uniwersalności islamu, to jego przenikanie do różnych aspektów życia jak polityka, gospodarka, społeczeństwo i etyka, a więc jest on religią i państwem. Angielski myśliciel Kwelem w jego książce „Doktryna islamu” (str.119-120) mówi:
  „Regulacje prawne islamu nie dotyczą samych obowiązków moralnych i religijnych... lecz jest to ogólne prawo dla świata islamskiego. Również jest to kompletne prawo, które zawiera sprawy cywilne, handlowe, wojenne, sądownicze i karne a nade wszystko jest to prawo religijne, wokół którego obracają się wszystkie sprawy od duchowych aż po sprawy życia doczesnego, od zachowania duszy do zdrowia ciała, od praw grupy do spraw jednostki, od osobistych korzyści człowieka do korzyści ogółu, od cnoty do grzechu, od praw talionu w życiu doczesnym do praw talionu w życiu pośmiertnym...
  Dlatego zawartością Kur’an różni się od innych świętych ksiąg chrześcijańskich, które przeważnie zawierają przypowieści i opowiadania historyczne oraz paradoksy w kwestii czczenia...”

  Silna wiara, że Wysłannik Muhammad (s) przekazał depozyt, który otrzymał od Boga i wykonał swoją misję oraz był dobrym doradcą dla jego wspólnoty ukazując jej każde dobro i nakazując czynienie go, a także ostrzegał przed złem jednocześnie zakazując czynienia go. Prorok (s) podczas pielgrzymki pożegnalnej przemawiając do tysięcy wiernych mówił: “Czy ja wam przekazałem? Odpowiedzieli: Tak. Rzekł: O Allahu, bądź tego świadkiem. ( Buchari i Muslim)

 • Wiara w to, że prawodawstwo zesłane Prorokowi jest jedynym akceptowanym przez Stwórcę i jedynym sposobem czczenia Go i na jego podstawie Bóg będzie sądził ludzi, zaś inne prawodawstwa nie są akceptowane przez Stwórcę. Bóg Najwyższy mówi: A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę. (Kur’an, 3; 85)
 • Posłuszeństwo Prorokowi na podstawie słów Boga: A kto posłucha Boga i Jego Posłańca, będzie wraz z tymi, którym Bóg okazał dobroć: z prorokami i sprawiedliwymi, z męczennikami i świętymi. Jakże oni są piękni jako towarzysze!. (Kur’an 4;69)

  Posłuszeństwo to polega na stosowaniu się do nakazów i zakazów Wysłannika .
  A to, co wam daje Posłaniec, to bierzcie; a czego wam zakazał, od tego się powstrzymajcie!. (Kur’an 59;7)

  Bóg Jedyny oznajmia nam, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Proroka (s): A kto się zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego Posłańcowi i przekroczy Jego granice, to Bóg wprowadzi go do ognia, gdzie będzie przebywał na wieki. I ta kara będzie dla niego poniżająca!. (Kur’an 4;14)

 • Bezwzględne akceptowanie opinii prawodawczych Wysłannika : Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu, co do tego, co rozstrzygnąłeś i poddadzą się całkowicie. (Kur’an 4;65)

  Przedkładanie prawodawstwa i opinii Wysłannika nad inne osądy i prawa, na podstawie słów Boga : Czyż oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któż jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, którzy posiadają pewność?. (Kur’an 5;50)

 • Kroczenie drogą Proroka (s): Powiedz: Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!. (Kur’an 3;31)

  Należy naśladować Wysłannika i brać go za najlepszy przykład. Bóg mówi: Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina. (Kur’an 33;21)

  Naśladowanie Proroka Bożego wymaga od nas studiowania jego drogi życiowej po to, abyśmy prawidłowo postępowali.

  Zin Al-Abidin – Ali bnu Al-Husain bnu Ali bnu Abi Talib mówił: “Nauczaliśmy bitew Proroka tak jak nauczaliśmy sur z Kur’anu.” ( Bidaja ła nihaja- Ibnu Kesir)
  Należy zwrócić uwagę, że bitwy były częścią życia Wysłannika .

 • Uznanie pozycji danej Prorokowi przez Boga bez przesadzania odnośnie jego osoby. Wysłannik powiedział: “Nie podnoście mojej pozycji bardziej niż to, na co zasługuję, bo Allah zanim ogłosił mnie wysłannikiem wybrał mnie na sługę.” (Tabarani)

 • Prośba do Stwórcy o błogosławieństwo i pokój dla Wysłannika przy wspominaniu jego imienia. Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!. (Kur’an 33;56)

  Wysłannik powiedział: “Skąpcem jest ten, kto wspominając mnie, nie prosi Boga o błogosławieństwo dla mnie.” (Tirmizi)

 • Umiłowanie i szacunek dla Proroka (s) ponad miłość i szacunek do czegoś innego. Jemu, bowiem należy się wdzięczność po Bogu (I) za to, że poprowadził ludzi drogą prostą, która gwarantuje szczęście w życiu doczesnym i ostatecznym. Powiedz: Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze - to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. (Kur’an 9;24)

  W poniższym hadisie Prorok (s) wyjaśnił, czego możemy oczekiwać w zamian za miłość do niego. “Pewien człowiek zapytał: O Wysłanniku Boży , kiedy nadejdzie Godzina? Wysłannik spytał: A co przygotowałeś na tą Godzinę? Ów człowiek odpowiedział: Nie przygotowałem na nią zbyt dużo postu, modlitwy i jałmużny, ale kocham Boga i Jego Wysłannika. Prorok rzekł: Będziesz więc w raju z tymi których kochasz.” (Buchari i Muslim)

  Prorok (s) powiedział: “Jeśli znajdą się w człowieku trzy rzeczy to odczuje on słodkość wiary. Są to: największe umiłowanie Boga i Jego Wysłannika, kochanie drugiego człowieka tylko dla Boga, nienawiść powrotu do niewiary po tym jak Bóg uratował go z niej, tak jak nienawidzi się wtrącenia do piekła.” (Muslim)

  Miłość do Wysłannika zobowiązuje nas do darzenia miłością tych, których on kochał, tak jak jego rodzina, towarzysze oraz wymaga od nas nienawidzenia tych, których Prorok(ρ) nienawidził, bo Wysłannik kochał i nienawidził tylko dla Boga .

 • Nawoływanie do religii Wysłannika i praca na rzecz rozpowszechnienia jej wśród ludzi i przekazywania jej tym, do których ona jeszcze nie dotarła i ożywienie jego Tradycji mądrością i dobrym napomnieniem. To poprzez nauczanie ludzi żyjących w niewiedzy o islamie i zapominających o jego zasadach oraz poprzez wsparcie tych, którzy czynią dobro. Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!. (Kur’an 16;125)

  Prorok (s) powiedział:“Przekazujcie ode mnie chociaż jeden werset.”

 • Obrona osoby Wysłannika oraz jego Tradycji poprzez odrzucanie wszystkiego, co niesprawiedliwie przypisuje się samemu Prorokowi i wyjaśnienie ludziom prawd o islamie. Obrona Tradycji Wysłannika i jego misji poprzez wyjaśnienie wątpliwych kwestii poruszanych przez wrogów islamu.

 • Trzymanie się Sunny (Tradycji) Proroka (s) na podstawie hadisu: “Trzymajcie się mojej Sunny oraz Sunny prawych kalifów, którzy przyjdą po mnie, tak mocno jak zagryzienie zębów i unikajcie dodawania do religii nowych spraw, bo każde dodawanie jest nowinką a każda nowinka jest błądzeniem.”