Dovezi din Scripturi care susţin că Mohammed a fost un Profet (s)

Dovezi din Nobilul Coran

  • Allah Preaînaltul spune:

    „Mohammed nu este tată niciunuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul Profeţilor şi Allah este Atoateștiutor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:40]

  • Isus (a) a vorbit despre Profetul Mohammed (s) în Evanghelie. Allah Preaînaltul spune:

    „Şi [adu-ţi aminte] când Isa [Isus], fiul lui Mariam [Maria], a spus: «O, fii ai lui Israel! Eu sunt Mesagerul lui Allah pentru voi, confirmând Taurah [Tora, care i-a fost trimisă lui Moise] de dinainte de mine şi aducându-vă [vouă] vestea bună a [venirii] unui Mesager ce va veni după mine, al cărui nume va fi Ahmad [un alt nume al Profetului Mohammed]!» Însă când el [Ahmad, adică Profetul Mohammed] a venit la ei cu semne limpezi, ei au spus: «Aceasta este vrăjitorie clară!»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 61:6]

    „Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvățat [care nu a primit învățătură de la oameni şi care nu știa nici să scrie, nici să citească - Mohammed] care nu a primit învățătură de la oameni şi care nu știa nici să scrie, nici să citească [Mohammed], despre care află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătățile şi le opreşte lor pe cele necurate [cum sunt carnea de porc, mortăciunea şi sângele] şi-i ușurează pe ei de povara lor şi de lanțurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el [în Profet] şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina [Coranul] care a fost revelată cu el, aceia vor fi izbânditori.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:157]

Dovezi din Sunnah (cuvintele, faptele, acţiunile sau aprobările Profetului)

Profetul (s) a spus: „Făcând comparație, asemănarea dintre mine şi alți Profeți de dinaintea mea este precum cea a unui om care își construiește o casă frumoasă, căreia îi lipsește o cărămidă într-un colț. Oamenii ar merge în jurul ei și s-ar minuna de frumusețea ei, dar ar spune: «Numai dacă ar fi fost pusă o cărămidă în acest loc!» Așadar, eu sunt cărămida și sunt ultimul dintre Profeți.” [Al-Bukhari]

Dovezi din Scripturile precedente

Ata’ ibn Yasar (d) a spus:
„L-am întâlnit pe ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn Al-’Ās (Allah să fie mulţumit de el!) şi i-am cerut: «Vorbește-mi despre descrierea Mesagerului lui Allah (s) din Tora.» El a spus: «(Jur) pe Allah, el (s) este descris în Tora aproape la fel cum este descris şi în Coran: „O, Profetule! Noi te-am trimis ca martor, ca binevestitor și ca prevenitor. Eşti Robul și Mesagerul Meu și te-am numit cel demn de încredere. Nu eşti nici neînduplecat, nici nerespectuos şi nici nu ridici vocea în piețe. Allah nu îți va lua sufletul până nu va călăuzi națiunile şi până când nu vor spune: «Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah.», iar prin aceasta vor fi deschiși ochii orbi, urechile surde și inimile acoperite.”»” [Al-Bukhari]

Profesorul ‘Abd Al-Ahad Dawud a spus în cartea sa, Mohammed în Biblie:
„Am încercat să îmi susţin argumentele cu părţi din Biblie, care nu prea lasă loc de dispute lingvistice. Nu aş apela la latină, greacă sau aramaică, pentru că nu ar avea rost. Pur şi simplu, voi cita fragmentul de mai jos, așa cum apare în ediția revizuită a Bibliei publicate de «Societatea Biblică Britanică şi străină (British and Foreign Bible Society)».

Să citim următoarele cuvinte din Deuteronom, capitolul 18:18:
«Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Proroc ca tine (o, Moise), voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.»

Dacă aceste cuvinte nu se referă la Profetul Mohammed (s), atunci această profeție încă nu s-a împlinit. Profetul Isus (a) nu a susținut niciodată că el ar fi Profetul la care se face referire în verset. Chiar şi discipolii săi aveau aceeași părere, așteptând a doua venire a lui Isus (a) pentru ca profeția să se împlinească. Până acum, nu există nicio îndoială cu privire la faptul că prima venire a lui Isus (a) nu a reprezentat împlinirea profeției (Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Proroc ca tine - o, Moise), iar a doua venire cu atât mai puțin va face aceasta. În conformitate cu Biserica lui, Isus (a) va veni ca un Judecător şi nu ca un Legiuitor, dar «cel promis» va veni cu legea în mâna lui dreaptă. O altă profeție a lui Moise (a), care vorbește despre cel care «a strălucit din muntele Paran» în munţii Meccăi, este foarte utilă în identificarea Profetului promis. Cuvintele din Deuteronom, capitolul 33, versetul 2, demonstrează acest lucru:
«(...) Domnul a venit din Sinai şi a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, având în dreapta Lui focul Legii.»

Prin aceste cuvinte, domnul a fost comparat cu Soarele. El vine din Sinai, răsare din Seir, dar strălucește în toată splendoarea sa din Paran, de unde apare din mijlocul a zeci de mii de sfinți, având focul Legii în mâna sa dreaptă. Niciunul dintre israeliți, inclusiv Isus, nu a avut nicio legătură cu Paran. Hagar, împreună cu fiul ei, Ismael, a rătăcit prin pustiul Beer-Șeba și mai târziu s-a stabilit în pustiul Paran (Geneza 21:14;21). Ismael s-a căsătorit cu o egipteancă şi, din primul lor copil, Chedar, provin arabii care locuiesc până în ziua de astăzi în pustiul Paranului. Şi dacă Mohammed (s), a cărui genealogie merge înapoi până la descendența lui Ismael prin Chedar, a apărut ca Profet în pustiul Paran şi a revenit în Mecca cu zece mii de sfinţi, oferind focul Legii poporului său, oare nu reprezintă aceasta împlinirea profeției de mai sus cuvânt cu cuvânt?

Cuvintele profeției lui Habacuc sunt demne de menționat. Măreţia Lui a acoperit Cerurile şi slava Lui umple Pământul. Cuvântul „slavă” este foarte important, întrucât numele Mohammed înseamnă literal «cel slăvit». În plus, arabilor care locuiau în deșertul Paran le-a fost promisă o revelație:
«11. Pustiul şi cetățile lui să înalțe glasul! Satele locuite de Chedar să-şi înalțe glasul! Locuitorii stâncilor să sară de veselie: să strige de bucurie din vârful munților!
12. Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în ostroave!
13. Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârnește râvna ca un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmașilor Săi.»
[Isaia 42:11-13]

Există alte două profeții care merită menționate, în care se face referire la Chedar. Prima se află în Isaia, 60:1-7:
«1. Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine şi Slava Domnului răsare peste tine (...)
6. Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian şi Efa; vor veni toţi din Seba aducând aur şi tămâie şi vor vesti laudele Domnului.
7. Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, şi Casa slavei Mele o voi face şi mai slăvită.»

A doua se află în Isaia, 21:13-17:
«13. Prorocie asupra Arabiei. Veţi petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan!
14. Duceți apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema, duceţi pâine fugarilor!
15. Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat şi dinaintea unei lupte înverşunate.
16. Căci aşa mi-a vorbit Domnul: «Încă un an, ca anii unui simbriaş, şi s-a isprăvit cu toată slava Chedarului.
17. Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcaşi, fii ai Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o.»

Citiţi aceste profeții din Isaia, în lumina Deuteronomului, care vorbesc despre strălucirea lui Dumnezeu din Paran.

Dacă Ismael (a) a locuit în pustiul Paranului, unde l-a avut pe Chedar, care este strămoșul arabilor, şi dacă fiilor lui Chedar li s-a promis că vor primi o revelație de la Dumnezeu, şi dacă turmele lui Chedar trebuiau să meargă de bunăvoie la altar pentru a slăvi „Casa Slavei”, unde întunericul a acoperit pământul timp de veacuri şi apoi același pământ a primit Lumina lui Dumnezeu, şi dacă slava lui Chedar trebuia să se piardă şi numărul de arcași, care erau copiii viteji ai lui Chedar, trebuia să se micșoreze într-un an după fuga lor din faţa săbiilor şi a arcurilor întinse, pot toate aceste cuvinte să se refere la altcineva din Paran în afară de Profetul Mohammed (s)?

Profetul Mohammed (s) a fost un urmaș al lui Ismael (a) din partea lui Chedar, care s-a stabilit în pământul Paranului. Mohammed (s) a fost singurul Profet prin care arabii au primit Revelația în perioada în care întunericul acoperea Pământul.

Prin el, Lumina Divină a strălucit din Paran, iar Mecca este singurul loc unde este slăvită Casa lui Allah şi turmele lui Chedar vin la altarul ei. Profetul Mohammed (s) a fost persecutat de poporul său, văzându-se obligat să părăsească Mecca. Era însetat când a fugit din calea sabiei şi a arcului întins, şi, la un an după fuga lui, urmașii lui Chedar l-au întâlnit la Badr, locul unde s-a dat prima bătălie între locuitorii din Mecca şi Profet (s). Atunci, slava lui Chedar s-a pierdut, iar numărul arcașilor lui s-a micșorat. Dacă Profetul Mohammed (s) nu ar fi recunoscut ca reprezentând împlinirea tuturor acestor profeții, atunci ar însemna că acestea sunt încă neîmplinite. „Casa Slavei Mele” la care se face referire în Isaia (60:7) este Casa lui Allah din Mecca şi nu Biserica lui Hristos, așa cum cred comentatorii creştini. În plus, turmele lui Chedar menționate în versetul 7 nu au venit niciodată la Biserica lui Hristos, fiind atestat faptul că urmașii lui sunt singurii oameni din lume care nu au fost influențați de aceasta.

Din nou, menționarea celor zece mii de sfinţi din Deuteronom (33:2) este foarte importantă. Lumina lui Dumnezeu a strălucit din Paran şi a venit cu zece mii de sfinţi. Dacă citiţi întreaga istorie a ținutului Paran, nu veţi găsi niciun alt eveniment semnificativ în afară de cucerirea Meccăi, în care Profetul (s) a intrat cu zece mii de credincioşi din Medina, întorcându-se la „Casa Slavei”. El (s)a venit cu focul Legii în mâna dreaptă, anulând toate celelalte legi.

Mângâietorul – Duhul Adevărului – despre care a vorbit Profetul Isus (a), nu este altul decât Profetul Mohammed (s). El nu poate fi considerat a fi «Sfântul Duh», aşa cum spune teologia eclesiastică. Isus (a) spune «(...) vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.» [Ioan, 16:7]

Aceste cuvinte arată clar că Mângâietorul avea să vină după plecarea lui Isus (Pacea lui Isus fie asupra sa!) şi că nu era împreună cu el atunci când a spus acestea. Ar trebui să presupunem că Isus (a) era lipsit de Sfântul Duh și că venirea acestuia era condiționată de plecarea lui? Pe lângă aceasta, din modul în care Isus (a) îl descrie, ne dăm seama că este vorba despre o persoană și nu despre un duh: «(...) căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.» Ar trebui să presupunem că Sfântul Duh şi Dumnezeu sunt două entități diferite şi că Sfântul Duh vorbește de la el şi, în același timp, ceea ce aude de la Dumnezeu? Cuvintele lui Isus (a) se referă în mod clar la un Mesager al lui Dumnezeu. Îl numeşte «Duhul Adevărului» şi același lucru îl spune și Coranul despre Profetul Mohammed (s):
«Însă el a venit cu Adevărul şi a adeverit [mesajele] Trimișilor.»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran 37:37]

Dovezi din Noul Testament

Există un număr de versete din Noul Testament care fac referire în mod clar la venirea lui Mohammed (s), vorbind despre natura acțiunilor și a funcțiilor sale:

„20. El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.
21. Şi ei l-au întrebat: «Dar cine eşti? Eşti Ilie?» Şi el a zis: «Nu sunt!» «Eşti prorocul?» Şi el a răspuns: «Nu!»
22. Atunci i-au zis: «Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?»
23. «Eu!», a zis el, «sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziți calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.»
24. Trimişii erau din partea fariseilor.
25. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: «Atunci de ce botezi dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?»” [Ioan 1:20-25]

Profetul la care se face referire nu este Isus (a), ci Mohammed (s), pentru că Ioan Botezătorul (a) a continuat să prezică venirea acelui Profet în timpul vieţii lui Isus (a).

Isus (a)
Profetul Isus (a) a prezis venirea altui Profet, al cărui nume avea să fie Periclitos, Paraclete sau Paracalon şi care avea să dureze pentru totdeauna (adică învăţăturile lui): „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16)

Cuvântul „periclitos” înseamnă „cel slăvit” – „cel demn de laudă ” – „cel lăudat” – „cel ilustru” şi „cel renumit”, iar numele Ahmed înseamnă același lucru.

În Evanghelia lui Barnaba (112:16-18), Isus (a) spune:
„(...) Din această cauză, Dumnezeu mă va lua de pe Pământ și va schimba aspectul trădătorului, astfel încât fiecare va crede că sunt eu. Cu toate acestea, atunci când va muri de o moarte teribilă, voi rămâne în această dezonoare pentru o lungă perioadă de timp în această lume. Însă, atunci când va veni Mohammed, mesagerul sfânt al lui Dumnezeu, această infamie va lua sfârșit.”

El (a) spune, de asemenea, în capitolul 39 al aceleiași Evanghelii:
„Atunci când Adam s-a ridicat în picioare, a văzut o inscripție care strălucea asemeni Soarelui și care spunea: «Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah, iar Mohammed este Mesagerul lui Allah.» Primul om a primit aceste cuvinte cu o afecțiune părintească și a spus, ștergându-și lacrimile: «Binecuvântată fie ziua în care vei veni pe lume!»”